Đa số chúng sinh vì tham sân si nên không thể yên được,nên phải nương tựa đủ loại phương tiện như tụng kinh niệm phật,ăn uống,vợ chồng,việc làm,vận động rồi mới yên được.Đến khi đạt được trạng thái Niết Bàn mới được nghỉ ngơi theo ý mình.