Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Smc trả lời cho Noname kìa... học trò của smc đấy...
- SMC không có trách nhiệm trả lời câu hỏi của bất kỳ ai mà không liên quan đến mình.
- Thứ 2, SMC không đủ tư cách để nhận bất kỳ ai làm học trò, và cũng không mong muốn điều đó xảy ra trong tương lai. Mong bạn hãy tác ý chân chánh, nói sự thật khi trao đổi.
- Thứ 3, quan điểm nhất quán của SMC trong các học pháp là y chỉ lời dạy của Đức Thế Tôn trong bản kinh Đại Bát Niết Bàn - Trường Bộ Kinh, như sau:

"Này các Tỳ-khưu, có thể có Tỳ-khưu nói: "Này Hiền giả, tôi tự thân nghe từ miệng Thế Tôn, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Ðạo Sư". Này các Tỳ-khưu, các Ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỳ-khưu ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, nếu chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng với Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: "Chắc chắn những lời này không phải là lời Thế Tôn, và Tỳ-khưu ấy đã thọ giáo sai lầm". Và này các Tỷ kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật, nếu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: "Chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Thế Tôn và Tỳ-khưu ấy đã thọ giáo chơn chánh". Này các Tỳ-khưu, như vậy là Ðại giáo pháp thứ nhất, các Ngươi hãy thọ trì."

nghĩa là: SMC lấy KINH làm đối chiếu - lấy GIỚI LUẬT làm khuôn mẫu. Còn lại, tất cả những BỘ LUẬN của chư vị Thánh Nhân, Cổ nhân, Tiền nhân, các vị đi trước trước tác... đều mang tính chất tham khảo, phản ánh góc nhìn cá nhân của vị ấy.

Trân trọng.