Quỷ mộc chắc chắn không nguy hiểm không đáng sợ bằng QUỶ DƯƠNG QUỶ SỐNG đâu... 😢😢😢