Cũng tùy, nhưng ý kiến của mình là theo Phật. Nhưng là Phật Giáo Nguyên Thủy , Vipassana bạn nhé.