NAM-MÔ PHẬT
NAM-MÔ PHÁP
NAM-MÔ TĂNG (TỔ).

-----------
* Vì Sao Ta Phải Niệm Phật ?
-Tại Sao Đọc,Tụng(Kinh Sách), lại được xem là...”Niệm Phật”.?
*Kính Huynh-Đệ-Tỉ-Muội Hảy Chia Sẽ Các Điều Thực Biết, từ việc Thực Hành của Mình ,Các Lợi Ích Từ Việc Thực Hành Này.
- Mong Được Chia Sẽ.
-NAM-MÔ A DI ĐÀ PHẬT-