Dr.Lonist tiếc rẻ sao trước kia chọn nghề thầy bùa... ròng rã 40 năm chưa có 300 tỷ ...
Nếu hành nghề cạo trọc và với sự ma mãnh của mình thì khi bỏ nghề sẽ có hơn 3000 tỷ..
Ai cấm cạo trọc là sẽ nhịn chơi ?
Giờ thì đã nhỡ nhàng rồi..
Ở tuổi 70 làm cố vấn tối cao quốc sư cho ngài tổng cũng dư sức hốt nhanh 300 tỷ/tháng.
Rất tiếc chưa tìm được ai tiến cữ..để bưng bô..
Haha
😂😂😂