Tớ không hiểu "Thank All" nghĩa là gì ?

Tớ chỉ biết " Thanks All"