Ở topic này mọi người cứ thoải mái vô tư... không chấp nhặt bất kỳ loại ngôn ngữ nào cả....

Tôi trả lời hết thảy tất cả câu hỏi của các bạn...