"giả lập cài app thì giả lập android xài"
Là sao?

Chỉ cho đệ với.
Youtube càng tốt, dễ hiểu và dễ tiếp thu
Cảm ơn Pro.