Xin được tỏ lòng biết ơn ông, thuốc của ông rất tốt, rất rẻ, đây là thuốc đầu tiên tôi nghĩ tới nếu bị đau bụng. Ông đã cứu hàng triệu người. Ông phải được tặng thưởng của cấp Nhà nước mới xứng đáng. Là người sáng chế Berberin có lẽ phải đặt tên phố như những người có công với đất nước.