Bạn muốn xem tử vi thì nên vào box tử vi và nhờ thầy thien hùng wu xem giúp tkpt xem vui cho bạn đk số bạn đk cha mẹ cưng chiều từ nhỏ vì có một mình là con gái ban là người rất hiền gia đạo của nhà ban luôn an vui bát nồi hương rất đẹp tuy là con gái nhưng cũng có phần đk hưởng cai Phước từ hương hỏa nhà bạn . Bạn là người khôn cho nên cái khôn của bạn nó che mất đi cái căn cốt của bạn tkpt thấy căn cốt của bạn chỉ ở mức trung bình không phải là người quá cao số mà cũng chẳng cần quá cao số làm gì cứ như bạn là tốt tôi thấy bạn có số sướng ban là người có chữ quý ở trong người đi đâu cũng có người quý sinh vào giờ Thìn số rất tốt bạn là người hiên lương cứ sống như vậy là rất tốt và nhà bạn Từ người trên cho tới người dưới đèu là những người hiên lành tử tế cho nên con cháu sống cùng thì đêu đk hưởng Phước tôi chấm số bạn rất tốt bạn là người có phước rất lớn