Mong được các vị cao nhân cho tôi được khai sáng trí tuệ. Về lá số tử vi như sau :
Tên & họ : Hà Ngọc Diễm
Sinh ngày : 05/05/1995 (âm lịch) sinh lúc 8h sáng.
(D. Lịch) : 04/06/1995
NỮ MẠNG