Pháp chỉ là Pháp
Sao lại phân biệt
Sao lại vẽ vời
Chàng hề nhảy nhót...!
Ai nói pháp không
Ai nói pháp có
Ai nói pháp sinh
Ai nói pháp diệt
Pháp kia xưa nay
Nó vẫn vậy thôi.
Bổn cũ soạn lại
Muôn đời người mới
Tùy cảm buông lời
Tùy lòng tùy hỷ
Ai ai như ai... !!!