Thật ra tịnh độ cũng có phép rất là cao siêu người ta cứ cho rằng tịnh độ chỉ là niệm phật nhưng không phải nếu có một người mới mất thì chỉ cần một nước tịnh cửa thầy pháp thì người ấy có thể nên đk cõi trời hay đi theo phật đk đi theo ai hay về cõi nào thì tuỳ vào thầy làm nước tinh hay ngày lễ vu lan mẹ của ngài mục kiền liên cũng đk siêu thoát là nhờ vào nước tịnh độ của các thầy hay có người chết ở sông thì các thây tịnh độ chỉ cần đọc chú vào cát roi trải ở sông thì người mất cũng đk siêu thoát nên tịnh độ cũng có những phép rất cao siêu