Bạn đọc thanh tĩnh kinh. Đạo đức kinh.
Sách sức mạnh của hiện tại, sức mạnh của sự tĩnh lặng nói về nhân tâm (thức thần, vọng tâm, luân hồi chi tâm...) và nguyên thần bạn đọc thử.
https://sachvui.com/ebook/suc-manh-cua-hien-tai.52.html
https://sachvui.com/ebook/suc-manh-c...h-lang.53.html

Mọi sự bắt đầu bởi thanh tĩnh tâm.
Luyện tập khí công cũng bắt đầu từ thanh tĩnh tâm mà ra, nếu không sẽ vướng vào hậu thiên thì sẽ tự hại bản thân. Khi nào còn niệm, còn vọng tâm còn chưa thanh, chưa thanh tĩnh tức là nhân tâm.