TÂM CON NGƯỜI CÓ NHỮNG CÕI NHƯ SAU

Hàng vô văn - Hàng hữu Văn - Hàng đa văn - Thần - thánh - Alahan - Bồ Tát - Phật - TRỜI - NHƯ LAI - DI LẶC

Con đường tu chỉ có 1 con đường, đi đến đâu thì hay đến ấy...

Muốn tu đến cõi nào thì tu....

Chứ làm gì có đại lộ khác?

tu TIÊN là tu đến cõi TRỜI. An trụ nơi ấy thì là tiên.