Dạo nầy e tọa thiền huyệt Đản Trung trước ngực có cảm giác nặng. KHông biết có bị sao không vậy mọi người. Xin chỉ giáo!