Lưỡng mục bất đồng, nhân tâm bất chính.
● Dâm tặc hiện lên mặt, què quặt hiện tay chân.

Điều này đã được minh chứng rõ ràng.
Cấm có sai ngoa.