Thằng tiến sĩ trọc này ngu quá.
Không biết mở mồm ra bảo
-HIẾP DÂM LÀ CHUYỆN ĐỜI TƯ CỦA TAU