lưỡng mục bất đồng, nhân tâm bất chính.

Điều này đã được minh chứng rõ ràng.
Đáng sợ vô cùng.😱
À quên... style mắt âm dương mắt nổ mắt xịt này cũng do gene ... cho nên trong gia đình có 1 số người cũng con đậu con bay y như vại.
Nhìn là biết không cần thử ADN...