Nhìn tướng hiếu dâm nhất ở cặp mắt: láo liên, thế sao mà cho nó học tới tiến sĩ hiếp dâm vậy? tính ra giáo hội phật giáo không xem tướng thằng này rồi, mạt pháp đã tới, mô phật!