Ngày nay người học Phật rất thích học Mật Tông, người người đều thích học Mật Tông vì cho đó là cao siêu, là căn cơ cao mới học được. Cũng có người thích thần thông, thần lực và vi Diệu nên rất nhiều bạn tìm đến các dòng tây mật rất nhiều và lâu lâu cũng có các vị Lama bên Tây Mật sang truyền pháp thu hút rất nhiều người tham gia. Mình thì mình không thích dùng từ Mật Tông vì Phật pháp không nên phân ra Tông Môn, theo Mình người thích học Mật tông thì nên trì Chú Đại Bi, Chuẩn Đề, Lăng nghiêm lâu dần thì sẽ có rất nhiều Linh ứng, nhiều sự vi Diệu, Nghiệp giảm phước tăng, Trí Tuệ khai mở, khi bạn đi sâu vào việc thực hành trì Chú Đại bi miên mật không gián đoạn Thì ta mới nếm được vị gọi là " Mật Tông " chứ không phải thực hành QUán tưởng, học ấn, chú để được Tam Mật tương ưng vì rất khó và đó cũng chẳng phải là tức thân THành phật gì, ai làm được vậy đó gọi là Một trạng thái định lực cao thôi, là một trạng thái thiền định rất cao.
Mật Chú giúp rèn Tâm, giúp chúng ta chuyển biến Tâm Phàm phu nhiều sân si trở thành Tâm phật mang nhiều Từ bi, tâm cung kính khiêm cung... như mười thứ Tâm trong chú Đại bi. Chú còn có rất nhiều Quy tắc, QUy luật, đó cũng chính là chỉ giúp ta không phạm cấm giới, làm nhiều Phật sự, nhiều việc thiện. Có thể nói Mật Chú giúp rèn Tâm, sống đúng chỉ, đúng Quy luật, quy củ mới quý chứ không phải là có năng lực gì Cao siêu...