Có phải nhà này không thờ cúng gì cả. Không nấu ăn bằng bếp lửa. Không ai đi chùa. Đúng không