Thiên Cang ấn theo mình tìm hiểu thì khi mình tu tập theo Ấn này nếu có Thầy Đạo Cao chỉ dạy thì sẽ trở thành người đàng hoàng, chính nhân quân tử... Giống như một Đấng Thiên Cang hộ trì cái thiện, cái Nhân nghĩa, sống có đạo... Còn nếu Tự kết Ấn thì mình nghĩ nên cố gắng trau dồi Đạo Đức giống như Trong Đạo Đức Kinh, Tam Tự Kinh dạy...
Còn Bạn nào nói bừa bị Ấn Thiên Cang, Ấn ngũ lôi đánh thì sẽ biết Ấn có trị được Tà Ma không...