Xin các vị nào đã biết chỉ giúp cách bắt Kiếm ấn và Thiên cương ấn vì mình không tìm được tài liệu nào đã được xác thực về hai ấn này. Thêm nữa nếu chưa được Quán đảnh mà thực hiện Tứ Tung ngũ hành pháp có sao không?

Xin đa tạ.