Dạ hiểu biết còn nông cạn xin được huynh chỉ giáo.