Bạn có hiểu được ý nghĩa của việc Bắt ấn hay chưa?