Hành thiện tích đức có thể tăng tuổi thọ. Lão pháp sư Tịnh Không suốt đời giảng kinh thuyết pháp đã hơn 50 năm rồi, nhờ đó mà tích được rất nhiều phước báu. Bạn có thể tham khảo cách này.