Phật pháp thật sự rất là rộng sâu và màu nhiệm. Ept thấy là Chư Phật và Bồ Tát có lòng từ bi rất là lớn. Ept có một số câu chuyện về sự nhiệm màu của Bồ Tát muốn chia sẻ với các bạn. Đối với những bạn có lòng tinh tấn và giữ giới trang nghiêm thi ept không có gì để nói rồi. Nhưng ept muốn kể ở đây về lòng đại từ bi của các Ngài Bồ Tát đối với những người còn chìm đắm trong vô minh và van còn giữ rất nhiều tham, sân, si, ái ( trong đó có ept) nhưng các Ngài vẫn luôn kien nhẫn lắng nghe và tùy duyên gia hộ. Và nhưng câu chuyện này nhiều lúc cũng vui vui nên ept chỉ de trong mục tâm sự riêng mà thôi, không dám để trong mục Đạo Phật.