Còn mình cũng có những câu chuyện về ngài Quan Thế Âm, nhưng lại lười gõ phím quá. Nhưng có một điều mình chắc chắn 1000% Ngài sẽ thực hiện những lời hứa đã hứa với những ai trì chú đại bi, đang trì chú đại bi hay đã từng trì chú đại bi