Vietnam cần ủng hộ nước anh em 16 vàng 4 tốt kính yêu bằng cách tiêu thụ giúp mọi thứ hàng hóa cho ông anh..
cứ tuồn về vn rồi dập nhãn mark MA DÊ IN VN LÀ XUẤT CẢNG THOÁI MÁI....