Điều tkpt muốn nói chính là sự chứng ngộ về phật pháp Đức phật chứng gì chính là chứng 2 chữ bất tử mà thôi cái bất tử của phật chính là tâm bất tử không phải là thân bất tử như đạo gia tu đe dk thân này trường sanh nên mình cũng muôn phát minh ra cái bất tử của riêng mình tkpt đi quán xem tâm nào bất tử quán tâm như cây cỏ nhưng cây cỏ vẫn bị chết quán tâm như đất nhưng đất rồi cũng sẽ chở về với thành trụ hoại không vẫn chết vậy bây giờ mình quán tâm như hư không giống với phật nhưng phép của mình quán hư không chứ không phải là cái tâm an nhiên hay người ta gọi là bình thường tâm vậy vì tâm hư không là bất tử cho nên THPT chọn quán tâm này khi nào khế hợp với hư không thì lúc ấy THPT cũng giống như hư không nếu sau này có một thứ mà lắp đầy hư không tức là hư không nó không còn nữa thì pháp cua THPT hay của phật cũng mất trong đạo gia có noi đến chỗ kiến tánh trong đạo Đức kinh thì phải nó rất giống với sự kiến tánh của phật nhà thiền có một công án là khi chua có trời đất ta là cái gì đáp án chính là hư không từ không mà sinh ra tất cả cái này đồng ý với Lão Tử nó giống với câu vô cực sinh thái cực thái cực sinh lưỡng nghi . Lưỡng nghi sinh tứ tượng .tứ tượng sinh bát qoái . Băts quái sinh vô lượng đúng là bọn tàu cùi bắp thế mà nó cũng nghĩ ra đk đấy là nơi chia sẻ sự chứng ngộ của tất cả tất nhiên là không chỉ có riêng phat pháp mà có các đạo khác nữa nếu có ai ngộ ra đk bất tử thì pót lên nhé