Hôm nay do cái Nhơn duyên đọc đk bài viết của huynh cơn gió lạ có nói về trí tuệ takhamphucta cũng muốn chia sẻ một chút về vấn đề này thế nào là trí tuệ tkpt xin định nghĩa nó như sau cái này là do tình cờ mình đọc đến hai vị trí Huệ bồ tát và trí tuệ bồ tát mà mình định nghĩa đk hai chữ trí tuệ Tkpt nói Tự tâm chính là trí tuệ những cái gì mà đk phát xuất từ nơi tự tâm tức là từ một nơi không dựa vào bất kỳ một thứ gì mà sanh ra cái tâm thì gọi là trí tuệ nó giống với câu ưng vô Sở trụ nhi sanh kỳ tâm vậy bây giờ biết ưng vô Sở trụ mà sanh tâm là trí tuệ roi nhé. Mình có nhớ là mình có hỏi huynh cơn gió lạ một công án là niệm phật là ai đang niệm huynh ấy trả lời là phật đang niệm thực ra là không phải phật đang niệm mà chính là tâm huynh ấy niệm huynh ấy trả lời mấy công án đều bị trật cả chẳng có cái nào là đúng hết mặc áo là ai chỉ là tự tâm ăn cơm là ai chỉ là tự tâm biết giận là ai chỉ là tự tâm cho đến cái bàn cái ghế là đạo gì chỉ là tự tâm sinh từ đâu đến chết roi về đâu có người đáp tôi chưa từng sinh chết cái gì thì câu trả lời ấy là từ tự tâm của người ta nên gọi nó là trí tuệ còn với trí tuệ của Tkpt thì lại khác sinh thì từ cung trời đâu suất tới chết lại vãng tây phương có người nói tôi chẳng tin tkpt đáp đâu suất là đâu suất của tôi tây phương cung là tây phương của riêng tôi đâu mắc mớ gì tới các ông Tkpt nói những cái này là để nói đến hai chữ tự tâm những công án mà tkpt giải đều từ tự tâm của Tkpt tức là từ vô trụ mà sanh tâm vậy gọi nó là trí tuệ đệ thấy huynh cơn gió lạ nói là nhìn sự vật bằng cái vô Sở trụ tức là không nhìn bằng thức làm tkpt thấy mừng quá vì có người ngộ ra như mình nhưng đến lúc huynh ấy trả lời Tkpt huynh ấy thuyêt thông mà tâm chẳng thông vì huynh ấy suy luận không phải ưng vô Sở trụ sanh tâm đạo phật thật sự chỉ là như thế ưng vô Sở trụ sanh tâm tức là từ một gốc vô trụ hay tự tâm mà lập ra muôn pháp neu mình đã lập đk ra muôn pháp như vậy roi thì đâu cần đọc kinh lập ra đk như vậy là thông suốt tất cả pháp tức là mình tu đã đến sự sự vô ngại pháp giới ko còn phải tu nữa đk lên đến địa vị vô tu vô chứng nếu bây giờ có người hỏi thế nào là phật pháp hay tăng thì các huynh cung từ vô trụ mà lập pháp đô sanh ngài Huệ năng đã nói nào dè tánh mình hay sanh van pháp đó mà theo ý của tkpt thì tự tâm là phat tự tâm làm pháp tự tâm làm tăng tóm lại cứ ưng vô Sở trụ sanh tâm mà lập nên tất cả pháp . THPT chỉ muốn chỉ bày cái này như tkpt nói thế này cũng là tự tâm nói cũng là đang lập pháp cho các huynh hiểu ra ma thôi. Không cần phải đọc kinh sách gì nữa vì nó đều trong tánh mình hết rồi vì các huynh đều đã lập đk pháp không pháp nào không lập đk nhưng phải dùng tự tâm mình mà lập nhé còn nhìn lắm nhưng khong nói ra hết dk