Đạo Gia Long Môn Phái Khai Kinh Kỳ Bát Mạch Pháp
https://m.wang1314.com/doc/webapp/topic/20842206.html

Đạo Gia Long Môn Phái Nội Đan Công Tu Luyện Pháp
https://wk.baidu.com/view/515744d531...vk_sa=1023194j

Hành Khí Ngọc Bội Minh:
https://www.baidu.com/sf_bk/item/行气玉...17912972435971