khổ thằng XB lấy phải con thần kinh không bình thường