Chào huynh hi hi đệ đọc thiên long bát bộ Cưu Ma Trí ham muốn võ công, tìm và tự đọc sách , tự luyện nên bị tẩu hỏa nhập ma , lúc cưu ma trí bị đang ở cùng một nơi với vương ngọc yến và đoàn dự còn âu dương phong thì đúng vậy do hoàn dung hi hi