Cái mục Nhân điện này riếc im bặt luôn nhỉ, chẵng ai tạo topic...

Hễ nói đến nhân điện hay luân xa là người ta nghĩ ngay đến Tẩu hỏa nhập ma... thì cũng đúng thôi vì khá nhiều người đã như vậy khi học nhân điện.

Vậy thì thế nào là TẨU HỎA NHẬP MA? bản chất nó như thế nào? nguyên nhân ra sao?

Những ai biết thì xin mời chia sẻ... và cũng như lời cảnh báo cho những ai có ý định vào Nhân điện.