bài viết rất sâu sắc ạ
cảm ơn thầy.

pháp khí Mật tông tây tạng