Luận tìm giờ sinh rất là rắc rối và mắc công, bác không luận tìm giờ sinh. Sr.