Cái nhà anh kia, sợ gió, đái vào bờ tường. Băng tan, tường sập, chết cả nút bây giờ!