pháp luân công là tập dưỡng sinh, nếu giáo lý mà tà thì không nên tiếp nhận chỉ tiếp nhận các bài tập dưỡng sinh