Rất nên thận trọng với Pháp Luân Công của Lý Hồng Chí.