Cúng cô hồn là cúng bên ngoài nhà bên ngoài phần đất gia đình mình, Ông thầy pháp mình quen ổng nhấn mạnh vấn đề này. Mỗi ngày đọc chú đại bi ít nhất 5 lần nữa là tốt nhất