Đã làm rắn, rết, bọ cạp thì kham đi nhé. Đừng có giữa chừng lại làm con sủa gâu gâu, tức con chó thì mệt...