Bấy giờ Ngài Kim Cang tiếp nói các phù ấn sau đây:

ẤN PHÁ ÐỆ NHỊ:

Trong này có nói mà con không biết ấn này ạ...
https://hoavouu.com/p23a15097/5-ue-t...bien-phap-kinh