Nên tôn trọng lấy ý kiến bà con giáo dân của nhà thờ này,là tôn giáo riêng của họ tín ngưỡng tâm linh.