Tháng ở đây tính theo âm lich (dùng tiết khí) (ở trên có nói rõ rồi mà)