Bạn thử đọc lại hai cmt trên của bạn đóng góp được gì?
chữ “đóng góp” lại trừu tượng quá nên ko hiểu à? Hehe.