Sự chia sẻ lệch lạc và nguy hiểm.

Tôi cũng chia sẻ để cảnh báo người đọc.