Làm người .... SỐNG PHẢI CÓ CÁI TÂM , A Di Đà Phật